pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

R.Kaukeno interviu 06.21

R.Kaukëno ðlovë - uþsienyje

2005-06-21 17:18
Karolis Vaizgëla, "Eurobasket.lt" koresp.

Italijos krepðinio arenose ðá sezonà suþibo Rimanto Kaukëno þvaigþdë. Debiutavæs vienoje pajëgiausiø Europos lygø, Kantu "Vertical Vision" ekipos legionierius akimirksniu ásiverþë á "Serie A" elità. 28 metø 193 cm ûgio gynëjas buvo pakviestas per lygos Þvaigþdþiø dienà atstovauti legionieriø rinktinei, o sezono pabaigoje uþëmë antràjà vietà "Serie A" naudingiausio krepðininko rinkimuose.

"Vertical Vision" komandai Italijos èempionate vidutiniðkai 15,9 tðk. pelnydavæs krepðininkas dabar vieði Stokholme pas savo suþadëtinës Tanjos Kostiè artimuosius.

Á Ðvedijà ið Lietuvos R.Kaukënas su T.Kostiè iðvyko visai neseniai, nors planavo tà padaryti kur kas anksèiau: "Kelionæ vis atidëliojome, - pasakojo þaidëjas. - Lietuvoje turëjau daug reikalø, kurie susikaupë per tà laikà, kol èia nebuvau. Taip pat reikëjo padëti tëvams ruoðiantis mano vestuvëms".

Lietuvio ir serbø kilmës ðvedës sutuoktuvës numatytos ðià vasarà.

R.Kaukënas rado laiko savo mylimajai aprodyti gimtàjá miestà: "Dabar Tanja Vilniø jau þino neblogai. Reikës kada nors jai surengti ir ekskursijà po Lietuvà".


"Serie A" èempionatas - iðskirtinis"


- Rimantai, per karjerà esate þaidæs Izraelio, Belgijos, Vokietijos, Lietuvos pirmenybëse. Ar Italijos èempionatas - iðskirtinis?
Kantu krepðininkai Italijos pirmenybëse liko penkti
Nuotr. cantubasket.it

- Taip. Italijos pirmenybës neeilinës tuo, kad paskutinæ vietà lentelëje uþimantis klubas sugeba nugalëti lyderius - ir ne vienu, bet deðimt ir daugiau taðkø. "Serie A" kiekvienose rungtynëse reikia þaisti maksimaliai susikaupusiam. O, tarkim, Belgijos ar Vokietijos pirmenybëse yra trys keturi klubai, kurie meistriðkumu smarkiai lenkia visus kitus.

Taip pat maloniai nustebino Italijos krepðinio gerbëjai, kurie visada pasiruoðæ padaryti bet kà, kad tik jø komanda nugalëtø. Tai labai gerai ákaitina net ir varþovus (ðypsosi).

- Italijoje rungtyniavo dar du lietuviai - Mindaugas Þukauskas bei Ramûnas Ðiðkauskas. Ar teko su jais bendrauti?

- Kadangi su R.Ðiðkausku esu þaidæs viename klube ( 2001 - 2002 m. jiedu atstovavo Vilniaus "Lietuvos rytui". - Red.), todël pabendraudavome. Gerus santykius palaikiau ir su M.Þukausku.

Bet susitikdavome nedaþnai - jie turi ðeimas, o ir atstumai tarp miestø Italijoje dideli.


"Nuvertinome "Armani Jeans"


- Kaip vertinate Kantu komandos rezultatus "Serie A" pirmenybëse?

- Sezonas bûtø buvæs geras, bet pralaimëta ketvirtfinalio serija tapo deguto ðaukðtu á medaus statinæ.

Net neabejojome, kad ketvirtfinalyje áveiksime Milano "Armani Jeans". Þinojome, kad tai - stiprus klubas, bet vis tiek já kaþkodël nuvertinome.

Tuo liko nepatenkinti ir klubo vadovai. Juos ypaè papiktino kai kuriø þaidëjø pasirodymas ketvirtfinalio serijoje.

- "Vertical Vision" Italijos taurës varþybose pateko á pusfinalá ketvirtfinalyje áveikæs Sienos MdP. Tame maèe rungtyniavote net ir karèiuodamas.

- Kà padarysi, reikëjo - mums tai buvo labai svarbios varþybos. Joms pasibaigus spaudos konferencijoje treneris man negailëjo graþiø þodþiø, ir tai buvo itin maloni staigmena. Bet neabejoju, kad manimi dëtas bet kuris þaidëjas bûtø taip pat pasielgæs.

Uþtat pusfinalyje rungtyniauti jau neteko, nes temperatûra ne tik nekrito, net dar pakilo. Rungtynes stebëjau gulëdamas lovoje.

- Italijoje þaidëte gerai, taèiau Uleb taurës turnyre net nepatekote á atkrintamàsias varþybas.

- Prieþastis - tvarkaraðtis. Sekmadienio vakarais mes daþniausiai rungtyniaudavome Italijos pirmenybëse, o jau tà paèià naktá apie ketvirtà valandà keldavomës, vaþiuodavome á oro uostà ir skrisdavome þaisti Uleb taurës maèø. Tai tikrai nëra lengva. Bûtent dël to ir nukentëjo komandos rezultatai.

Bet, tiesà sakant, klubo vadovai ne itin stengësi, kad bûtø pakeistas "Serie A" tvarkaraðtis. Jie á Uleb turnyrà komandà siuntë tam, kad "apsiðaudytø", o ne ko nors pasiektø.


"Pripaþásta bent Italijoje"


- Kantu komanda jokiø titulø nepelnë, bet jûsø þaidimas Italijoje buvo pastebëtas. Kaip reaguojate á asmeninius ávertinimus?

- Daug reikðmingesnës su klubu pasiektos pergalës, nes pelnyti taðkai ar indvidualûs titulai netenka prasmës, jei ekipai nesiseka.

Vis dëlto tai, kad buvau antras naudingiausiø þaidëjø rinkimuose, labai nudþiugino. Malonu, kad mane pripaþásta bent Italijoje, ko nesulaukiu Lietuvoje.

- Kodël manote, kad Lietuvoje esate nepripaþintas krepðininkas?

- Tiesiog tai jauèiu. Ir anaiptol ne dël nepatekimo á Lietuvos rinktinæ.


"Kantu - didelis kaimas"


- Ar sunku buvo pritapti Kantu ekipoje?

- "Vertical Vision" komandoje - labai daug uþsienieèiø. Dël to sezono pradþioje nesuprasdavome, kas kà turi daryti aikðtëje. Bet po kurio laiko viskas stojo á savo vëþes.

Að þaisdamas stengiausi, kiek galëjau, ir tikrai nemanau, kad treneris manimi pasitikëjo daugiau nei kitais ekipos nariais. Galbût man kiek geriau sekësi rungtyniauti.

- Tapæs komandos lyderiu tikriausiai pasijutote þvaigþde Kantu gatvëse?

- Ne. Kantu - didelis kaimas, tik viena gatvë (juokiasi). Að gyvenau prie pat krepðinio arenos, kitoje gatvës pusëje, ir net á varþybas vaikðèiodavau pësèias.

O þvaigþde tikrai nepasijutau. Á mûsø rungtynes visada susirinkdavo pilna arena, bet þiûrovai sirgdavo uþ visà ekipà. Kaþkurio vieno krepðininko neiðskirdavo.

- Kokie buvo "Vertical Vision" þaidëjø santykiai?

- Labai draugiðki. Buvome lyg viena didelë ðeima. Gerai sutardavome ir aikðtëje, ir uþ jos ribø. Daug laiko praleisdavome kartu keliaudami á rungtynes iðvykose, vakarieniaudami, dalyvaudami klubo rengiamuose susitikimuose ar labdaros akcijose.

- Kaip leisdavote laisvalaiká?

- Visai ðalia Kantu - Komo miestelis, Milanas, taip pat - Ðveicarija. Laisvu laiku su bûsima þmona vaþiuodavome pasiþvalgyti po tas vietas.

Gyvenau ne vienas, todël liûdna nebuvo. Vis dëlto pasiilgdavau ir Lietuvos, kur tëvai, draugai ir namai.


"Norëtøsi rungtyniauti Eurolygoje"


- Po itin sëkmingo sezono Italijos pirmenybëse tapote vienu geidþiamiausiø þaidëjø vasaros rinkoje. Kur krypsta jûsø marðrutas?

- Dar nieko neþinau. Laukiu, kada visose ðalyse pasibaigs èempionatai. Agentas man nieko nesako, todël dabar jauèiuosi, lyg bûèiau tamsoje.

- Vis dëlto neketinate sulauþyti tradicijos ir kaip kasmet paskeisite ekipà ( baigæs Siton Holo universitetà ir gráþæs á Europà R.Kaukënas penkis sezonus rungtyniavo skirtinguose klubuose) ?

- Neþinau... (juokiasi). Kiek girdëjau, Kantu siûlo pasilikti. Man patiko ðioje ekipoje, bet pirmiausia reikia sulaukti ir kitø pasiûlymø.

Norëtøsi parungtyniauti Eurolygoje, todël Eurolygos klubams teiksiu pirmumà.

- Kaip vasarà palaikote fizinæ formà?

- Sportuoju ir dabar, bet planuoju porà savaièiø pailsëti. Po vestuviø norëèiau iðvykti á Amerikà ir parungtyniauti vasaros lygoje.

Jei nepavyks, tada, priklausomai nuo aplinkybiø, bëgiosiu, kilnosiu svarsèius, salëje pamëtysiu á krepðá.

- Ar kada nors ketinate atstovauti Lietuvos rinktinei, jei jos treneris liks Antanas Sireika?

- Noras rungtyniauti rinktinëje liks dar ilgai. O ar atvyksiu, jei dirbs Sireika? Pirmiausia neaiðku, ar mane kvies. Nenoriu uþbëgti ávykiams uþ akiø.

Naudojant teksto informacijà, bûtina gauti "Eurobasket.lt" autoriø leidimà!


Skaityti komentarus [ 44 ] © www.eurobasket.lt, 2005

Komentarai

mindiakas
Komentarø: 447 Data: 2005-06-22 15:52:31
ir vel tas pats. Vistiek turi atsirasti nors vienas, paskaites krepsinio zurnala ir pasigyres. Ir butinai turi vaginti eb Nu kitaip neimanoma...

Gedas2004
Komentarø: 382 Data: 2005-06-22 13:06:13
Krepsinio zurnalas yra jega.....nereikia interviu imt, nukopini straipsni ir idedi. O poto dar rek eurobasket leidimo prasyt naudojant interviu. O jei as gausiu "krepsinio" leidima? Kas man tada uzdrus naudot? gi ne jusu straipsnis...

vaikiZzZz
Komentarø: 23 Data: 2005-06-22 12:39:26
nu manau kaukenas lb prawerstu lt rinktinej ipach prawerstu jei joje nebus sharo..

zmogutis1982
Komentarø: 2795 Data: 2005-06-22 09:44:06
VA TAK KADANORS GAL NURYS Skaudzia piliulia ir sulos vel uz rinktine

nowitzkiz
Komentarø: 833 Data: 2005-06-22 09:04:05
kaukenas isties per si sezona kantu ekipoje labai smarkai suzibo

nevermind
Komentarø: 4369 Data: 2005-06-22 07:52:24
pamirstama, kad sekmingos karjeros pradziai buvo padeti pamatai vokietyjoje, ten tai pat ypatingai sekmingai pasirode uz viena ne is prasciausiu klubu, kuris buvo tramplynu i labiau pripazinta italijos lyga. kaip bebutu bet jis turbut virsijo visu lukescius kokiu is jo galejo tiketis, nes dauguma lietuviu iki tol patekusiu i italija daznai budavo prigesinami, sunkiai pritapdavo ir sunkiai juos pripazindavo... visai kaip nba, o dabar jau net i rinktine nepatenkantys zaidejai renkami tarp geriausiu, ko nepavyko padaryti net e.zukui
duokit pliusa ar minusa

AnSlavas
Komentarø: 9 Data: 2005-06-22 07:35:12
Bûtø ádomu matyti ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.