pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Krapiko interviu

INTERVIU


Gintarà Krapikà lydi krepðinio virusas
2005-06-25 17:55
Virginija Spurytë, „Klaipëda“


Lietuvos rinktinës bei Kauno „Þalgirio“ trenerio Gintaro Krapiko gyvenimo valdovas - krepðinis. Ilgametis ðalies nacionalinës rinktinës þaidëjas savo patirtá jau ketverius metus stengiasi perduoti kitiems krepðininkams, ginantiems Lietuvos garbæ.

Átemptas varþybø ir treniruoèiø grafikas G.Krapikui neleidþia atsikvëpti. Jis tik kelis kartus per metus randa laisvà dienà gráþti á gimtinæ – Kretingà. Vyras stengiasi kuo daþniau aplankyti Vokietijoje gyvenanèià ðeimà. G.Krapikas likimo nekeikia – jis savo noru gyvenimà paskyrë sportui. Krepðinio viruso treneris në nesistengia gydyti.

Vieniðas nesijauèia

- Á pajûrá su Lietuvos rinktinës krepðininkais atvaþiuojate jau kelerius metus ið eilës. Ar pavyksta uþsukti ir á gimtinæ – Kretingà?

- Deja, mamà ir seserá aplankau ne taip daþnai kaip norëèiau. Nors stovyklaujame Palangoje, átemptas treniruoèiø grafikas neleidþia atsikvëpti. Per dienà turime dvi treniruotes, tad laisvo laiko nebelieka. Krepðinio sezono metu laisvalaikiu taip pat negaliu pasigirti. Nors ir pasitaiko koks laisvas pusdienis, per tiek laiko penkiø ðimtø kilometrø nesulakstysi. Ðvenèiø dienomis stengiuosi aplankyti Vokietijoje gyvenanèià ðeimynà.

- Su artimaisiais matotës gana retokai. Ar nesijauèiate vieniðas?

- Tikrai ne. Su ðeima bendraujame telefonu. Þinau viskà, kas vyksta. Apgailestauti tenka tik todël, kad tuose ávykiuose nedalyvauju.

- Daþnas toká gyvenimo tempà keiktø, taèiau Jûs niekada nesiskundþiate...

- Niekas manæs neverèia dirbti treneriu. Pats pasirinkau ðá darbà. Krepðinis – neatsiejama mano gyvenimo dalis. Jis yra pomëgis, darbas ir, beje, neblogai mokamas.

Treniruoti sunkiau

- Lietuvos krepðinio rinktinës treneriu dirbate jau ketverius metus. Paèiam teko stovëti ir kitoje pusëje – ðalies garbæ ginti krepðinio aikðtelëje. Kam sunkiau – þaidëjui ar treneriui?

- Tiesà sakant, man kur kas sudëtingesnis trenerio darbas. Treneris jauèia nuolatinæ átampà, jis kitaip nei þaidëjas reaguoja á pergalæ bei pralaimëjimà. Trenerio darbas – ne tik stovëti ðalia aikðtelës. Mes valandø valandas praleidþiame prie vaizdo grotuvo. Privalome iðstudijuoti prieðininkø þaidimo subtilybes. Þaidëjui daug paprasèiau – jis tik turi gerai vykdyti trenerio skirtas uþduotis, laikytis nurodymø.

- Jums trenerio darbas – krepðininko karjeros tæsinys?

- Apie ðá uþsiëmimà galvojau dar bûdamas jaunas þaidëjas. Neveltui tuometiniame Kûno kultûros institute studijavau trenerio specialybæ. Þinoma, tuomet dirbti pagal specialybæ nereikëjo – galvoje buvo tik þaidimas aikðtelëje. Mintys apie trenerystæ sustiprëjo, kai þaidëjo karjera artëjo prie pabaigos. Buvo ávairiø minèiø. Svarsèiau, ar sugebësiu kitiems þaidëjams perteikti savo patirtá. Pirmuosius savo kaip trenerio þingsnius þengiau Vokietijos jauniø rinktinëje. Pamaèiau, jog man gana neblogai sekasi. Dabar dþiaugiuosi, jog galiu dirbti su vienu geriausiu specialistu Europoje – Antanu Sireika.

- Jûsø nuomone, ar kiekvienas krepðininkas gali tapti treneriu?

- Tikrai ne. Þaisti ir treniruoti yra visiðkai skirtinga veikla. Net ir paèios ryðkiausios krepðinio þvaigþdës gali nesugebëti dirbti trenerio darbo.

Pralaimëjus – slogi nuotaika

- Treniruojate ne tik Lietuvos rinktinæ, bet ir Lietuvos èempionus – Kauno „Þalgirio“ komandà. Su kuriais krepðininkais dirbti lengviau?

- Skirtumas tarp ðiø komandø akivaizdus. Lietuvos rinktinëje þaidþia tik mûsø ðalies krepðininkai, visi jie – mûsø auklëtiniai. „Þalgiryje“ yra ir legionieriø. Jie þaidimà supranta ðiek tiek kitaip nei mes. Uþsienieèiams reikia ilgiau paaiðkinti, ko ið jø norima. Þinoma, bendravimà sunkina ir kalbos barjeras.

- Galbût su legionieriais, ypaè su juodaodþiais, sunkiau dirbti ir dël jø karðto temperamento?

- Ði savybë – labai individuali. Tarkime, Mindaugas Timinskas savo karðtumu nesusileidþia në vienam juodaodþiui. Be to, karðtas temperamentas nëra blogai. Treneriams labiau patinka, kai krepðininkà reikia pristabdyti. Nuteikti sportininkà kovai daug sudëtingiau. Daþniausiai „uþvedinëti“ þaidëjus tenka po pralaimëtø rungtyniø.

- Prakalbote apie pralaimëjimus. Per savo þaidëjo ir trenerio karjerà jø buvo ne vienas. Ar galite iðskirti paèius nemaloniausius?

- Didþiausia trauma buvo, kai Eurolygos atkrintamosiose varþybose Tel Avivo „Maccabi“ pralaimëjome jau laimëtas varþybas. Mus praþudë per paskutinæ sekundæ prieðininkø pataikytas tritaðkis metimas.

- O dël nesëkmës ðiømetëse vasaros olimpinëse þaidynëse nesikremtate?

- Apgailestauti teko tik todël, jog, demonstruodami toká puikø þaidimà, likome be medaliø. Mûsø pasirodymà olimpiadoje gyrë daugelis uþsienio sporto ekspertø. Taèiau uþteko pralaimëti italams, ir visi nusisuko.

- Prisiminkite maloniausias pergales.

- Be abejo, auksiniai „Þalgirio“ laikai, kai 1980-aisiais nugalëjome Sovietø sàjungos èempionæ CSKA komandà. Maloniai prisimenu ir pirmàsias varþybas uþ Lietuvos rinktinæ. Kaip trenerio karjeroje dþiugiausias laimëjimas – Lietuvos rinktinës Europos èempionø titulas.

„Ðvieþinasi“ pirtyje

- Ar ásivaizduojate save be krepðinio kamuolio ir ðvilpuko? Kas bûtumëte be sporto?

- Esu tikras uþsispyræs þemaitis. Manau, jog bet kokioje kitoje srityje kaþko bûèiau pasiekæs. Taèiau bûdamas tik 10 metø pradëjau þaisti krepðiná. Uþsispyræs siekiau geriausiø rezultatø.

- Akivaizdu, jog krepðinis – visas Jûsø gyvenimas. Ar pavyksta nuo jo bent ðiek tiek atitrûkti?

- Geriausias atsipalaidavimo bûdas – rusiðka pirtelë. Joje lankausi du kartus per savaitæ. Ið pirties visada gráþtu ðvieþias ir pasirengæs naujiems darbams. Turiu ir kitø pomëgiø. Mëgstu þiûrëti sporto varþybas. Ne tik krepðinio rungtynes! Patinka þaisti tenisà. Mintis nuo krepðinio tenka nukreipti ir per studijas. Rudená pradëjau studijuoti Kûno kultûros akademijoje. Siekiu sporto psichologo magistro laipsnio.

-Vis dëlto trenerio darbà lydinèio streso iðvengti pavyksta labai retai?

- Su ðiuo jausmu iðmokau gyventi. „Þalgiryje“ pradëjau þaisti bûdamas 17 metø. Nuo to laiko stresas – mano palydovas. Ðis jausmas – natûralus. Be to, jis grûdina.

- Kokiomis nuotaikomis gyvenate prieð artëjantá Europos èempionatà?

- Mes vis dar esame Senojo kontinento èempionai. Ðio titulo dar nepraloðëme. Patekti á rinktinæ pretenduoja daug jaunø ir perspektyviø vyrukø. Nesvarbu, kokios sudëties bus rinktinë, jai kelsime tik aukðèiausius uþdavinius.BasketNews.lt


Komentarai

2005-06-25 22:27:13 Karrolis
saunuolis Krapikas,nuo 17 metu zalgiritetis jau,kad daugiau tokiu butu tikiosi pamatyti kada nors jy vyriausioju treneriu.

2005-06-25 22:23:16 fanatai
Krapikas man patinka tegul jam gyvenimas klostosi gerai!!!This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.