pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.pep.zone

{=}Anketa{=}

Koks jûsø kompiuteris?

1. Koks skirtumas, svarbu, kad ´Windows´ veiktø, - 5 taðkai.
2. Að pats já surinkau ið moèiutës siuvimo maðinos ir laikrodþio
´Krasnyj oktiabrj´ kristalø, - 4 taðkai.
3. Mane jis tenkina, - 3 taðkai.
4. Su madingu þaliu korpusu, man pardavëjas rekomendavo, - 2 taðkai.
5. O kas tai yra? - 0 taðkø.

Kà jûs darote, kai pamatote þydrà ´mirties ekranà´?
1. Tai neámanoma, - 5 taðkai.
2. Að vis tiek po ´pusaðæ´ - perleidþiu kitoje uþduotyje, - 4 taðkai.
3. Perkraunu ir tiek, - 3 taðkai.
4. Skambinu á klientø aptarnavimo skyriø, - 2 taðkai.
5. Vienà kartà maèiau toká dalykà-pradëjau koduotis, - 0 taðkø.

Kokià naudojate operacinæ sistemà?
1. Argi yra kokiø nors variantø? - 5 taðkai.
2. Þinau, kokià paraðyèiau... - 4 taðkai.
3. Mane ji tenkina, - 3 taðkai.
4. Neþinau, man jà pardavë kartu su kompiuteriu, - 2 taðkai.
5. Kam man tos sistemos, viskà darau rankomis - 0 taðkø.

Kam reikalingas modemas?
1. kad uþregistruotume MS-Windows on-line reþimu - 5 taðkai.
2. O kaip kitaip paplepeti su chebra? - 4 taðkai.
3. Kad galëèiau nusisiurbti mëgstamo geimo patè´à - 3 taðkai.
4. Jie visi nedirba. jau antrà keièiu - ir tas ðnypðèia - 2 taðkai.
5. Patys þinote, ne maþi. Jis pas mane 15 cm. - 0 taðkø. Atsakymo
variantas 40 cm - 1 taðkas.

Jûs naudojate Explorer ar Navigator?
1. Kas yra Navigator? - 5 taðkai.
2. Að savo paraðiau - 4 taðkai.
3. Pas mane defaultinis Exploreris - 3 taðkai.
4. Parduotuvëje man patarë nusipirkti Explorerá naudojimui ir
Navigatoriø tam
atvejui, jei uþmirðiu paswordà - 2 taðkai.
5. Asmeniðkai man labiau patinka alus.

Jei surinkote:
25+ taðkø: jûs - Bilas Geitsas. Rekomenduojame: skambinkite á policijà,
nes atsirado apsiðaukëliø.
20 taðkø: jûs - kietas programeris. Rekomenduojame: ádëmiai
perskaitykite knygà ´Be kompiuterio - á laisvæ´.
15 taðkø: jûs - ´juzeris´. Miegokite ramiai, viskas bus gerai.
10 taðkø: jûs - lameris. Rekomendacijos: tai nepagydoma.
0 taðkø: jûs - santechnikas....


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.