pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


orre.pep.zone

ANEKDOTAI

Issiruosia vyras, poledinei zuklei. Iseina i kiemà. Ten toks bjaurus oras, kad geras siaimininkas suns neisvarytu. Na, bet susitares, stovi laukia pusvlandi, draugelis neatvaziuoja. Dar palaukia, nera chebranto. Na, galvoja, eisiu namo ir nueina. Skambina i duris, kazkas atidaro, jis nieko nesakes greitai nusiima batus ir bëgte i lova. Kambari tamsu, isiropscia á lovà... þodþiu atlieka visà reikalà, na ir kiek pailsëjes, isreiskia savo nuomone -Taigi, oras siandien nepavydëtinas... Atsakymas -o, mano durnius siandien i zvejyba isejo!

............................
Pagavo senis auksine zuvele nunese islydit ir grandinele pasidare

............................
Sëdi vienas þvejys ir meðkerioja pro já plaukia kitas ir sustojæs klausia:
- Kimba?
Tas atsako:
- Ne.
Tas þvejys vël klausia ar kimba, kitas susinervinæs atsako kad nekimba ir klausia, kodël tu èia klausinëji. Tas sako, o tu þinai man taip MALONU GIRDËT!

.............................
Gyveno karta toks amigoo. Jis mego ziauriai zvejoti nors ir nekibo. Viena diena jis nutare zvejoti su draugu prie minijos. Priejo prie draugo is sako:

..............................

-Ei , Kazy, eime zvejoti !!
kazys atsako:
-Nenoriu Man ir namie leidzia gerti!!!
.............................
Iðvyka þvejoti.
"Vyrai, ar viskà paëmët?!",
"Viiiiiiskà!",
"Valtá paëmët?!",
"paëmëmmm!",
"Degtinæ paëmët?!",
"Paëmëmmm!",
"Alø paëmët?!",
"Paëmëmmm!",
"Meðkeres paëmët?!",
"O kam? dar pamesim!"
..............................
Pagavo senis auksinæ þuvelæ, ði jam sako:"Paleisk mane, seni! Að tau 3 norus ispildysiu!!!". Senis pagalvojo ir tare:"Duok alaus bokalà pagiriom!" Atsirado alaus bokalas. Senis griebia þuvelæ ir dauþo á delnà sakydamas: "Ðtai ir uþkandos turiu ..."
..............................
Ketvirtà ryto þmona tyliai atsikëlë, uþëjo á sandëliukà, sulauþë meðkeres, apliejo rugðtimi valà, blizges ir kabliukus iðmetë á ðiukðliadëþæ, o kuprinæ ákiðo á ðiukðliø ðachtà. Pakui ji tyliai atsigulë á lovà, pabuèiavo vyrà ir uþmigo... Gyventi jai buvo likusi vos valanda...
...............................
ramiajame vandenyne aptiktas ryklio ir auksines zuveles hibridas: Ispildo tris paskutinius norus
...............................
Ðliauþia sliekas iðsiskëtæs……
..............................
"Na ir iðtvirkimas!" - pagalvojo sliekas, pamatæs lëkðtæ spageti makaronø.
..............................
Pagavo þvejys sliekà.
..............................
Stovi þvejys upëje, aprimo, akis primerkë. Eina krantu vyriokas ir klausia þvejo:

- Na kaip? Kimba?

- Tsss. Èiulpia.
..............................
Þvejys ilgai kaitaliojo ávairius masalus, nuo sliekø iki koðës, bet plûdë taip ir nesukrutëjo... Galiausiai viskuom nuisivylæs iðsitraukë ið kiðenës pinigus, ðveitë juos á vandená ir piktai sumurmëjo:

- Imkit ir nusipirkit paèios ko norit!
..............................
Zvejoti blaivam malonu, bet neiprasta. (nezinomas zvejys)
.............................
Pagavo Petras undine.Parsinese namo ir pradejo su ja gyventi.Po devyniu menesiu sedi gimdymo namu laukiamajame.Iseina slauge ir pranesa:Jonaitis-sunus,Antanaitis-dvynukai,Petras-du kibirai karosu.
..............................
Þvejys gaudo þuvá. Pludis paneria, þvejys kerta...tuðèia. Ir taip kelis kartus ið eilës. Þvejys galoja:

-Kas ten galëtø bûti ?

Ikiða þvejys galvà á vandená ir mato, sliekas rodo ðpygas þuvims va jums va jums timptelna uþ valo ir rekia:

-Ðeimininke trauk.
..............................
Sëdi ant kranto keletas þvejø . Þuvys kimba , bet labai daug uodø. Neilgai kentëjæ traukiasi ið krepðiø tepalus nuo uodø ir iðsitepæ toliau þvejoja. Staiga vienas ið þvejø paðoka ir pradeda bëgioti - pirmyn , atgal. Kiti nustebæ þiûri ogi apie já spieèius uodø . Vienas ið þvejø prisimena prie jo krepðio , paima tepalo dëþutæ ir skaito instrukcijà ant jos " iðtepkite artimiausius medþius ...." .
..............................
bus dar...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.