pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


papyzius.pep.zone

Jav paskelbe savo rinktines sudeti

Kovo 5 d. Kolorado Springse vykusioje spaudos konferencijoje JAV nacionalinës vyrø krepðinio rinktinës vadovas Dþeris Kolangelo (Jerry Colangelo) paskelbë 23 þaidëjø sàraðà, kurie yra kvieèiami atstovauti savo ðalá 2006 metø pasaulio èempionate ir 2008 m. olimpinëse þaidynëse Kinijoje. 18 ið 23 ávardintø krepðininkø jau yra vilkëjæ JAV rinktinës marðkinëlius.

"Manome, kad ið ðiø þaidëjø pajëgsime suformuoti lanksèià komandà, kurioje bus pakankamai snaiperiø, jëgos, greièio, lyderiø ir gynybos specialistø. Rinkdamiesi krepðininkus mes kreipëme dëmesá á tai, koká þaidimo stiliø ketina propaguoti komandos treneris," - sakë JAV rinktinës vadovas.

Naujai paskelbtame JAV rintinës kandidatø sàraðe yra 6 þaidëjai (Carmelo Anthony, LeBron James, Shawn Marion, Lamar Odom, Amare Stoudemire bei Dwayne Wade), kurie þaidë Atënø olimpinëse þaidynëse ir tapo bronziniais prizininkais.

Be ðiø þaidëjø á JAV rinktinæ 2006 - 2008 metø programai yra kvieèiami:
Gilbert Arenas (Washington "Wizards"); Shane Battier (Memphis "Grizzlies"); Chauncey Billups (Detroit "Pistons"); Chris Bosh (Toronto "Raptors"); Bruce Bowen (San Antonio "Spurs"); Elton Brand (Los Angeles "Clippers"); Kobe Bryant (Los Angeles "Lakers"); Dwight Howard (Orlando "Magic"); Antawn Jamison (Washington "Wizards"); Joe Johnson (Atlanta "Hawks"); Brad Miller (Sacramento "Kings"); Adam Morrison (Gonzaga Universitetas); Chris Paul (New Orleans/Oklahoma City "Hornets"); Paul Pierce (Boston Celtics); J.J. Redick (Duke Universitetas); Michael Redd (Milwaukee "Bucks") ir Luke Ridnour (Seattle Supersonics).

Pirmàsias oficialias rungtynes ði komanda þais 2006 metø pasaulio èempionate. "Tai svarbios varþybos. Joms ruoðimës taip pat rimtai kaip ir olimpinëms þaidynëms," - sakë Dþ. Kolangelo.

Komandos vyriausiasis treneris Maikas Krzyzevskis (Mike Krzyzewski) liko patenkintas pasirinkimo procesu. "Kandidatø sàraðas buvo sudarytas apþvelgus visas Amerikos krepðinio sritis. Krepðininkø ieðkojome visuose lygiuose - tiek tarp profesionalø, tiek tarp studentø, tiek vidurinëse mokyklose. Manau, jog akivaizdu, kad mes mëginame suburti kiek ámanoma geresnæ komandà, o ne visø þvaigþdþiø rinktinæ," - sakë Duke Universiteto komandos ir JAV rinktinës treneris M.Krzyzevskis.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.