pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


papyzius.pep.zone

Lietuviu grupe

Japonijos sostinëje Tokijuje buvo iðtraukti 2006 metø pasaulio vyrø krepðinio èempionato burtai. 24 teisæ þaisti èempionate iðkovojusios ekipos buvo suskirstytos á 4 grupes po 6 komandas. Po burtø traukimo ceremonijos paaiðkëjo ir miestai, kuriuose vyks grupës varþybos. Lietuvos rinktinë pateko á C grupæ. Ðios grupës ekipos varþysis Hammatsu mieste.

Lietuvos prieðininkais ateinanèiame pasaulio èempionate bus Brazilijos, Graikijos, Turkijos, Australijos ir Kataro rinktinës. Á sekantá varþybø etapà pateks 4 stipriausios kiekvienos grupës komandos.

Rinktine.lt pateikia Tokijuje vykusiø pasaulio vyrø èempionato burtø traukimo rezultatus:Lietuvos rinktinë rungtyniaus Hamamatsu mieste, kuris yra 300 km. nuo Japonijos sostinësTokijo. Ðiame mieste pernai vasarà rungtyniavo Lietuvos klubø rinktinë. Á sekantá varþybø etapà pateks po 4 stipriausias kiekvienos grupës komandas. C grupës komandos aðtunfinalyje susitiks su D grupës ekipomis.

Daugelis krepðinio specialistø, paaiðkëjus grupiø sudëtims, teigë, kad stipriausia bus C, o antra pagal pajëgumà D grupës.

"Nëra abejoniø, kad patekome á stipriausià grupæ, "- burtø rezultatus ávertino Lietuvos vyrø krepðinio rinktinës rëmimo fondo direktorius Algimantas Pavilonis, kuris kartu su Lietuvos ambasadoriumi Japonijoje Algirdu Kudziu, atstovavo mûsø ðalá Tokijuje vykusioje burtø traukimo ceremonijoje.

"Penkios C grupës komandos yra realios pretendentës patekti á kità varþybø etapà. Taèiau jeigu JAV surinks geriausius þaidëjus ir savo grupëje bus pirmi, vadinasi ir ketvirtoji vieta po grupës varþybø nieko gero neþada," - pridûrë A. Pavilonis.

Daugelis krepðinio specialistø, paaiðkëjus grupiø sudëtims, teigë, kad stipriausia bus C, o antra pagal pajëgumà D grupës. Su ðiais teiginiais sutiko ir Lietuvos rinktinës vyriausiasis treneris Antanas Sireika.

"Manau, kad burtai nebuvo labai teisingi. Sakyèiau, kad A ir B grupëse atsidûrë daugiau silpnesniø rinktiniø. C ir D grupëse komandos nepalyginamai stipresnës, o mûsø grupë ypatingai sudëtinga, nes gali bûti kaip ir pirmas, taip ir penktas, jau nekalbant apie tai, kad uþëmus ketvirtàjà vietà, lauktø labai sudëtingos rungtynës aðtunfinalyje," - burtø rezultatus komentavo A.Sireika.

Dideliu dþiaugsmu neðvytëjo ir visi kiti C grupës delegacijø atstovai. Turkijos rinktinës vyriausias treneris Bogdanas Tanjevièius teigë: "Patekome á sunkiausià grupæ. Dvi komandos Lietuva ir Graikija yra pastarøjø dviejø Europos èempionato nugalëtojos. Brazilai irgi turi surinkæ stiprià rinktinæ, todël net dël kelialapio á aðtunfinalá teks rimtai pakovoti," - teigë B.Tanjevièius.

Vienas Australijos krepðinio federacijos vadovø Scottas Dervinas grupës favoritais ávardino lietuvius, bet sakë, kad yra penkios komandos, kurios kovos dël teisës þaisti kitame etape, todël jis visai neprieðtarautø atsidurti kitose grupëse.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.