pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


polishmen.pep.zone

Sporto komentavimas

- Menu, lyg tai buvo vakar, tas be galo sunkias lietingas rungtynes Kijeve - futbolininkai ðlapinosi kiekviename þingsnyje.

- Ir pagaliau kamuolys, áveikæs paskutinæ kliûtá tarp vartininko kojø, álekia á vartus.

- Ta-aip, kaip byloja þinomas liaudies posakis: kad ir kiek atakuosi - o rezultatas jau 0:2.

- Kupinas supratimo, jog atliko pareigà, nuo mûsø puolëjo nulipa gynëjas armënas!

- Puolëjas iðsirita uþ ðoninës linijos kartu su varþovo kojomis.

- Su kamuoliu spartakietis, prieð já - gynëjas. ´Spartako´ þaidëjas apèiuopia defektà tarp prieðininko kojø ir greitai tuo pasinaudoja. Ta-aip, iðkart matyti spartakieèiø mokykla.

- Uþ kairiøjø vartø ásitaisë prieðininkø - ´Dinamo´ komandos - aistruoliai. Jie visi þydri.

- Ið kojø iðverèiamas Aleksandras Paliancia. Arbitras rodo, kad gydytojø pagalba jau nebereikalinga.

- Simeonei pasisekë - á aikðtæ jis iðbëgo, kai joje jau nebuvo Bekhemo.

- Valentinas Ivanovas tyli. Net að tai girdþiu.

- Nors oras buvo geras, daugelis aistruoliø nusprendë namie laukti, kol baigsis lietus.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.