pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


senis
prikolai.pep.zone

*Prikolai*

Per tavo ilgas kojas turiu pisti atsistojes, o per tavo mini sijoneli prapisau gyvenimeli ..

Ka pasake dievas, kai sukure vyra? -Galiu ir geriau.. -Ir sukure moteri ..

--------------------------------------------------------------------------------

Turiu kishenini zibintuveli.
- Kishenini? Ir ka tu ten apshvietineji?

--------------------------------------------------------------------------------

Neatsisuk! Ar uzuodi mane? Apsirikai! Ash tavo telefono ekrane. :*

--------------------------------------------------------------------------------

Geriausias zmogaus draugas - tai internetas!!!

--------------------------------------------------------------------------------

. In vino veritas, in vodka spiritas ..

--------------------------------------------------------------------------------

Meile - lyg lagaminas, nesti sunku, o palikti gaila.... paslaptingasis
gyvenimas juokingas- shypsokites!

--------------------------------------------------------------------------------

Neskubëk i savo laidotuves - jos be taves neprasides!!

--------------------------------------------------------------------------------

Zydra svajone - tureti drauga ..

--------------------------------------------------------------------------------

Gyvename tik viena karta. Dar karta ash neishtverciau ..

--------------------------------------------------------------------------------

Pasiziurejus i jos veida, kazkodel atrode, kad jos kojos kreivos ..

--------------------------------------------------------------------------------

Alkoholis plecia ne tik kraujagysles, bet ir ryshius ..

--------------------------------------------------------------------------------

Vedybos - tai per daug didelis uzmokestis uþ veltui ishskalbtas kojines.

--------------------------------------------------------------------------------

Laikrashti skelbimas: ieshkau Cicino fanu, rasiu - uzmushiu ..

--------------------------------------------------------------------------------

Tele2 remia X-failus: Ryðys Slypi Kaþkur Anapus .. :) Metro

--------------------------------------------------------------------------------

Að tavæs noriu... paklaust! Ar tu man pagaliau duosi?.. savo telefonà? Nes labai noriu tavæs .. paklausti - kada busim kartu?


--------------------------------------------------------------------------------

DËMESIO!! Nauja Tele2 teikiama paslauga - psichologine pagalba abonentams.


--------------------------------------------------------------------------------

Del techniniu nesklandumu ðviesa tunelio gale laikinai iðjungta ..


--------------------------------------------------------------------------------

Seksas tai matematika : minus drabuþiai, plius lova, padalinti kojas ir kartoti ..


--------------------------------------------------------------------------------

TELEGRAMA: ´Labas, nuvaþiavau laimingai, buèiuoju. Tavo stogas!!!´


--------------------------------------------------------------------------------

Plikimo procesas - tai kai protingi plaukai palieka durnà galvà ..

--------------------------------------------------------------------------------

Pilnas gyvenimiðkos energijos ir su stipriu atliktos pareigos jausmu ant grindø gulëjo laimingas PREZERVATYVAS!


--------------------------------------------------------------------------------

Iðgerkim uþ tai, kad pas bernus stovëtø (butelis ant stalo), Ir kad mergos jiems duotu (isgert ligi galo) ..


--------------------------------------------------------------------------------

. Sveikiname jus laimëjote loterijoje èigonø tautybes vaikà. Jei per 14 dienu neatsiimsite laimëjimo, atsiusime visa taborà ..

--------------------------------------------------------------------------------

Turëk ðuná draugà, bet ne draugà ðuná ..

--------------------------------------------------------------------------------

Lietuviu liaudies iðmintis: Neimk i ðirdá to, kas i kiðenæ telpa!

--------------------------------------------------------------------------------

Að prisilieèiu. Toks karðtis uþlieja mane.. Ranku net nesinori atitraukti. Taip gera ir malonu, kai tave ðildo. Taip gera namie turët metalo gabalà - radiatoriø!!!

Sûnau, þinok, kad ne viska gyvenime pasieksi kumðèiais. Kartais i rankas tenka paimti didele gera lazda!


--------------------------------------------------------------------------------

Barniai ðeimoje didëjimo tvarka: pakeltas balsas, áþeidinëjimai, aðaros, riksmas, antausis, daiktu niokojimas, daiktu mëtymas pro langà, smûgiai, þaizdos, þmogþudyste ..

--------------------------------------------------------------------------------

Sveika, starka, malones pilnoji. Coca-cola su tavimi. Tu pagirta tarp gërimø ir pagirtas nuo tavæs pacmelas. O ir tu alau skandink mus nusidëjëlius... AMEN!!

--------------------------------------------------------------------------------

Sëdi drambliukas agrastu krûme ir mezga dvirati, pro sali skrenda lape ir klausia: ´Kiek valandø?´ Drambliukas paþiûrëjo i termometrà ir sako: ´Treèiadienis´.


--------------------------------------------------------------------------------

Vaikas þiuri per TV ´Teletabius´. Ateina moèiutë ir sako: -Kai að buvau jauna, tai per TV gyvu spermatozoidu nerodydavo ..

--------------------------------------------------------------------------------

Kodël visos pasakos baigiasi vestuvëmis? Todël, kad po vestuviø baigiasi visos pasakos ..

--------------------------------------------------------------------------------

Sako, kad shlykshtu ziûreti pro rakto skylute, bet rodyti per skylute visokias shlykshtynes yra dar blogiau!


--------------------------------------------------------------------------------

Ash nieko nesakiau kai prisivedei bobø bet kai prishikai i kampa prismaigstei ten degtuku juos uzdegei ir pasakei kad shitas eziukas gyvens su mumis ash neishkenciau ..

--------------------------------------------------------------------------------

Jei esi darbshtus kaip bite, stiprus kaip meshka, dirbi kaip arklys, namo pareini pavarges kaip shuo - tau reikia veterinaro, nes tu - asilas!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Sveikiname pradejus naudotis Tele2 ishankstinio apmokejimo paslauga. Jusu saskaita tushcia, nes man truko duonai ir ash pasiemiau visus jûsu pinigus uz pokalbius ..


--------------------------------------------------------------------------------

Artimiausias kelias i vyro shirdi - skalpeliu per krutines lasta ..

--------------------------------------------------------------------------------

Kodel moteriai sunku susirasti vyra kuris yra jautrus ir gerai atrodo? -Todel, kad tokie vyrai dazniausiai jau turi drauga ..

--------------------------------------------------------------------------------

Kas kaip myli: turistas - laikinai, fotografas - objektyviai, gydytojas - mirtinai, medziotojas - zverishkai, stalius - iki grabo lentos ..


--------------------------------------------------------------------------------

Mano sazine tokia svari, tokia skaidri, kad jos net nesimato ..


--------------------------------------------------------------------------------

Moterys, kurios mano, kad kelias i vyro shirdá eina per skrandi - taiko per aukshtai ..


--------------------------------------------------------------------------------

Einu tamsia gatve, sutinku kompanija, paprashau uzsirukyti. Guliu .. Rukau ..


--------------------------------------------------------------------------------

Nenusimink, kad vaikyste prabego, senatveje vel suvaikesi ..


--------------------------------------------------------------------------------

Jei tau zalia akyse, nereishkia, kad atejo pavasaris ..


--------------------------------------------------------------------------------

Erelis nuo kiaules skiriasi tik puslitriu degtines ..

--------------------------------------------------------------------------------

Ir sustojes laikrodis du kartus per para rodo teisinga laika ..

--------------------------------------------------------------------------------

Nëra to blogo, ko nesuvalgytu studentas ..

--------------------------------------------------------------------------------

Nepjauk shakos, ant kurios niekas ne sëdi ..

--------------------------------------------------------------------------------

Niekas dar nemirë nuo impotencijos. Bet ir negimë ..


Tu esi tokia sexuali, tu varai mane ish proto, ash myliu tave taip labai kad mano shirdis kraujuoja, tavo sexualus garsas sukelia man snauduli, ot velnias surinkau bloga numeri!


--------------------------------------------------------------------------------

Kas bendra tarp mokytoju ir debesu? Kai jie dingsta, ateina puiki diena ..

--------------------------------------------------------------------------------

Archimedo dësnis: skystis patalpintas i kûna, po septyneriø metu eis i pirma klase ..


--------------------------------------------------------------------------------

Sporto ádomybës: negrai tradiciðkai pirmauja bëgime, o baltieji - ðaudyme ..

--------------------------------------------------------------------------------

Apie kà galvoja pora varliø ir pora ásimylëjëliø? Neduok dieve, atskris gandras ...

--------------------------------------------------------------------------------

Per tavo ilgas kojas turiu pisti atsistojes, o per tavo mini sijoneli prapisau gyvenimeli ..

--------------------------------------------------------------------------------

Zavumas, nuostabumas, graþumas, iðsilavinimas, gerumas, o jau akiø neapsakomas graþumas, bet uþteks èia apie mane, kaip tau ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.