pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


siyabhebhana.pep.zone

ziyabuya eGoli

Imikhuba yaseGoli

Thoko: Ake ungixoxele phela oh lendaba yakho noMavusana eGoli,
sengikhathele ukulinda, kunini selokhu wathi uyongixoxela.

Phindi: Hhayi nawe uyazithanda izindaba, angeke ngikuxoxele oh, kodwa
ungangithatha njengomuntu onjani nje?

Thoko: Sekumele ngize ngiguqe ngamadolo yini kanti?

Phindi: Ungayixoxeli muntu-ke oh, okay?

Thoko: Okay

Phindi: Uyakhumbula ngaleliya langa ngizihlanyisa nani ningihlohla nithi angivakashele uVusi ngingashongo ukuthi ngiyeza? Cha ngakuthola-ke
engangikufuna. Ubaba uNkosi angiphe-ke ilift, waze wayongibeka emnyango
waseflatini likaVusi oh, akangangikhokhisa necent yodwa le. Kwabe
sekungo seven ntambama. Nganyuka-ke ngaya e-204, ngafika ngaKnocka.
Kwaphela imizuzwana, wavuleka umnyango. Inkinga nje uvulwa enhle le
intombazana, uyazibona lezi zakwa TV oh, leyonhlobo-ke. Ngazitshela
ukuthi ngikuwrong number, ngaxolisa ngase ngibuza ukuthi iyamazi yini
ukuthi usehlalaphi uVusi Mdluli, yathi ikwakhe la. Ngathi pho wena
uyiflat mate yakhe? Yavele yahleka kancane yathi cha, ngiyicherry yakhe
wena ungubani? Angikaze ngicasuke kangaka oh, kwakuthi angiyishaye ngayo
leplastic yama-Amstel engangithi ngizosapriyza ngawo uVusi. Ngithe
ngisabindekile, ngezwa ngaye uVusi ebuza ngaphakathi "ngubani sweety?",
ngithe ngithi ngisaphendula wabe esemi emnyango uVusi, akathukanga oh,
wavele wawukhamisa wonke umlomo, wakweqa amehlo amhlophe, " h.... h....
hi! phindi, ufu ufu ufunani la? Eh eh ngena". Ngangena oh, sengingazi
noma ngikhale, noma ngiziphonse ngewindi.

Thoko: Hhayi ulukhuni ntombi, mina ngangingeke ngisangena nokungena
lapho.

Phindi: Lalela phela awukezwa lutho. Ngafike ngahlala esofeni, bona
ngabezwa bekhulumela phansi ngale ekhishini. Bangena-ke owesifazane
esephethe iGlass yeSmirnoff ice ezonginika yona, ngayemukela,
"iSmirnoff ice-ke, kuphuzwa sona lapha egoli" kusho yena umuhle lo,
ngavele ngaphendula masishane ngathi ngiyasazi, ukuthi nje asisaphuzwa
eThekwini sekwangena amanye amacider. Wathula, ngavele ngayibhekisa
phezulu ingilazi ngokushesha, ngabe sengicela uMavusana saya ngale
ekamelweni. "Mavusana angifuni Nokwazi ukuthi ngubani lo mtwana
osengilethela oSmirnoff ice kwami, ngicela ahambe toe, ngokushesha".
Wabheka phansi uVusi wabe esethi "angeke akwazi ukuhamba ngoba kubo
kuseSoweto and awasekho amaTaxi. Ngathi anginandaba namatekisi mina
ngithi akahambe. Uthe esuka uVusi wangibuza inkinga yombuzo " unazo
izihlobo, noma umngani omaziyo la eGoli, ngingakusa kuyena, ngoba mina
bengingazi ukuthi uyeza, uSedibeng ubebizwe yimi yena". Kwakungathi
ngiyaphupha oh, ngizwa uVusi ekhuluma so, aqhubeka wathi " or else
singagidla sobathathu yena benoSedibeng abamind. "Ngathi "what?"
wathi uVusi the choice is mine. Ngangisazokwenzenjani-ke oh, ngazi bani
mina eGoli, ngavele ngabona ukuthi uma ngilokhu ngiza nalengqondo
yaseThekwini ngizolala phandle. Ngathi okay.

Thoko: Uthini kimi ntombi?

Phindi: Ngiyakutshela, ngabe sengiziyela bathroom ngayogeza, ngafika
ngakhala ngaze ngazithulisa. Ngaye ekamelweni ngathi ngisebhizi ngigcoba wabe eselapha uVusi. Wangibuka ngigcoba, ngaze ngamtshela ukuthi akayeke
ukubukana nami akayekobuka uSedibeng. Ngathi ngisagobile ngigcoba
milenze ngezwa ngaye esengiphulula emhlane. Ngacasuka kodwa futhi kusho

ukuthi kudala ngayigcina indoda oh, leyo touch, wangibamba amabele,
ngasho kancane ngathi "awungiyekele Vusi", eqinisweni ngangisho nje,
ngase ngimfuna ngaphakathi kumina. Hheyi ngezwa sengiqala ukuqhaqhazela,
ngezwa izandla zakhe sezihamba phezu kwenkomo yami, yasho yashisa
sengathi ibaselwe. Ngasho futhi izwi lingasavumi nokuphuma ngathi "vala
umnyango pleeeeease" sengicabanga lo Sedibeng ongaliya ekhishini,
akangiphendulanga uVusi, instead ngezwa ngalomunwekazi wakhe omkulu
ungena uthi tshuu engquzeni yami eyabe seyimanzi vele. Wangiphusha
kancane uMavusana ngaze ngalala ngomhlane. Kwathi lapho kuhlangana khona
amalips wethu, ngase ngikhohlwe zonke izinsizi zomhlaba. Kuthe nami
sengibhizi ngithi "Vusi Vusi please ngibhebhe toe" ngisho izwi
selihoshozela, ngavele ngezwa obunye ubumnandi engingakaze ngibuzwe
empilweni yami. WeNkulunkulu wami kwenzakalani ekukwini lami, ngoba
phela nangu uMavusana sibhizi siyakissana naye. Ngaqala ngakhala
ubumayemaye, ngabiza onke amadlozi akithi koKhabazela. Waze waqalaza
noMavusana ukuthi kwenzakalani laphaya ezansi, uma egudluka "mameshana!"
okungu Sedibeng kuyiqhoqhobele ikuku yami, akusayikhothi sengathi kudla
I - ice cream.
Ngangingeke ngisabuza ukuthi kungene nini, nokuthi ngubani othe
akungene, ngoba engikwaziyo nje yabe imunandi lento engangiyenziwa
yileyangane. NomaVusana wayengakaze angikhothe kamnandi kanje,
ngasengiqhaqhazela ingathi ngiphethwe uMafufunyane. Indlela
okwakuluhambisa ngayo ulwimi, bese kushaya kwi G spot, ngithi ngithi
kushaye ubhontshisi. NoMavusana naye akazibekile phansi ngizwa ngolimi
lwakhe emqaleni, ezindlebeni, emabeleni, esiswini, babuye balakelelane
labhaya ekukwini, balikhothe kanyekanye. Shomi angazi ukuthi ngachama
kangaki laphaya, ngingakabhejwa nokubhejwa.

Thoko: Qhu...qhu...qhubeka shomi

Phindi: Mngani ngezwa sengizwa omunye ukiss emabeleni, engingawujwayele.
Ulwimi lwakhona olubushelelezi olushisayo, ngisho lukhotha lwenziwa nge
art, hayi lento yomaVusana abathibayakhotha sengathi bakhotha indishi
yomncindo sebejahe ukuyoshutheka umthondo, qha. Ngathi ngiluzwa
lololwimi lwaselusho lapha entanyeni. Ngathi weJesu wami kodwa ngoba
yintombazane nje lena ngiyivuma njani lento, ngasheshe ngaziphendula
ngathi ingoba ngizwa ubumnandi engingakaze ngibuzwe empilweni yami. Hey
oh, ngaluzwa selusemadlebeni lolo lwimi, ngathi ngisa khamisile lwasho
phakathi emlonyeni, ngalwamukela. Hey that girl can kiss, ngase
ngikhohlwe nawukuthi konje uMavusana naye ubhizi ukhotha laphaya ezansi.
Yangithinta ngamabele, ngayibamba ngayinkamfuna, amalips aye so tender
kwakungathi ngingawadla ngiwahlafune, hhayi lana oMavusana aqine
sengathi ugqoko. Thoko yabe seyenyuka lengane iqosheme phezu kwami,
ngazithola sengibhekene nesibumbu sayo ubuso nobuso, ngashaya omncane
umthandazo, ngalushutheka ulwimi. Ngayizwa ithi "shuuuuu!! Ngayikhotha
ikuku oh, isiconsa imanzi, kwathi kusenjalo ngezwa ewujikijela uMavusana
lapha kimi ezansi, ngavele ngasangana. Ngasikhotha, ngasiluma,
ngasiphuza isibumbu sentombazana oh. Awukhiphe awufake laphaya kimi
uMavusana sase sikhala sobabili noSedibeng, sengathi izingane eKresh.
Hey lingasemnandi ikuku lengane oh, ngize ngilifake umunwe, selishisa
sekusele ukuthi lishunqe, ngaphinde ngachama futhi angisazi ukuthi
okwesingaki. Wasuka uSedibeng walala lapha eduze kwami wabe
esephezukwakhe uMavusana. Kwakhona -ke ukuthi ngize ngithole ukudonsa
umoya.
Hey into kaMavusana kwakungathi seyinkulu ngamandla, wakubhebha
okuyintombazana ngaze ngakuzwela, sengibona kuphuma izinyembezi,
ngasondela emadlebeni akho ngahlebeza ngibuza ukuthi " is he hurting you
sweety" kwathi " no, no, no it's so nice". Ngathi nami ngisalibele
ukuzenza isocial worker, ngibuye ngiziqabuzele those sexy and tender
lips wabe esekimi uVusi wawujikijela ngawuzwa uyosho ezibilini ngathi
kodwa Nkosi yami soneni namhlanje, wawushaya ngezwa ngiphelelwa umoya
ngifikelwe isiyezi, ngaleso sikhathi uSedibeng yilokhu engincela amabele
wena owabona inkonyana, naye umbona shame ukuthi usaphumule. Yaqhubeka
njalo lento uMavusana ewujikijela ngapha awukhiphe abuye awuphonse
ngaliya, sincelane izibumbu,kubenjeya. Thoko angibazi obunjeya
ubumnandi. Sathi uMavusana sesimhlanganyela simncela umthondo
kanyekanye, ngangingakaze ngimbone eseqhanse imithambo kanjeya,
ngangithi uzophathwa yisifo senhliziyo. Emva kwalokho washaya
inkihlinkihli yesidoda avele asithela ngaso sagcwala ubuso bethu
sinoSedibeng. Ngabe sengisikhotha sonke esasigcwele kulobuya buso obuhle
bukaSedibeng, owayesemhlophe sengathi ugcobe icolour mine. Ngabukhotha
basala sengathi uvela kokwenza ifacial, buchachambile, Thoko akubona
ubuhle bentombazana lobuya, ngabuya ngabona ukuthi shame ngabe ngidlala
ngoMavusana uma ngingathi ngiyamsola, uma kwasa mina ngase ngingikhohlwe
ukuthgi konje nami ngiyintombazana. Naye wabe esesikhotha esasisebusweni
bami. Emva kwalokho salala sathi ja, saze saphaphama ngoba sekungena
ilanga emawindini.

Thoko: Manje waze wahamba nini, ngisho ukubuya phela eThekwini?
Phindi: Phela wavuka ekuseni uSedibeng wageza, wacela uMavusana ukuthi
amhambise ekhaya ukuze asishiye kahle neprivacy. Wathi ethi uthatha
izikhiye UMavusana ngagxuma kuqala ngathi cha, angeke ngacela ukuthi
asale esehlala nathi for i-weekend. Wavuma. UVusi wafika wasishiya
ezitolo sobabili, and we shopped around,ntambama sabuya wapheka
uSedibeng, mina ngacleaner. Into emnandi oh, sithi share the duties into
oMavusana abangayenzi, belibele ama-Amstel. Ntambama futhi kwaba yiso
leso, uyazi-ke wena.
Thoko: Cha mngani wami sengize ngamanzi nami ngaphansi, pho uthi umuntu
usaphephile nje lapha kuwe shomi?

Phindi: Ingani wena Shomi uphephe ngisho kwabesilisa, phela njengoba
ngisho shomi uSedibeng kwakungugesi, unyazi, cha wena mngani uphephe
kakhulu, khululeka.

Bahleka bobabili babhansana.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.