pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


wyciokaszzz.pep.zone

anekdotai

Cia rasi yvairiu anekdotu

Mama raðo sûnui á kalëjimà:

- Sûneli, kai tave pasodino, visai blogai pasidarë... Ûkis

nepriþiûrëtas, darþas nesukastas, bulvës nepasodintos - kà daryti -

neþinau!

Sûnus raðo atsakymà:

- Mama, tu geriau darþe nesikapstyk... Tiek visko iðkasi, kad ir tave

pasodins, ir man dar pridës...

Ir vël mama raðo:

- Sûneli, kartu su tavo laiðku atvaþiavo ir policija. Perrausë visà

darþà, nieko nerado, pikti kaip velniai iðvaþiavo.

Sûnus atsako:

- Mama! Kaip galëjau - padëjau. Bulves jau patys sodinkit...

--------------------------------------------------------------------------------

Naktis. Tyla.


- Vasia, kelinta valanda?


- Keturios.


Praeina kaþkiek laiko.


- Vasia, kelinta ?


- Penkios.


Dar po kurio laiko:


- Vasia, kelinta?


- Ðeðios.


Paskui vël:


- Vasia, kelinta?


- Kolia, koks tau skirtumas? Juk mes nuteisti iki gyvos galvos!--------------------------------------------------------------------------------

Buvæs nusikaltëlis, iðëjæs ið kalëjimo, pradeda gyvenimà ið naujo, namus sau pasistatë. Nuëjo jis kartà ðaldytuvo pirkti:

-Ðtai, labai geras modelis. Dviejø kamerø. Vienoje kameroje vësu, o kitoje - þiauriai ðalta!

-A, tipo - karceris!


--------------------------------------------------------------------------------

Vyksta teismo procesas. Kaltinamasis kaltinamas plëðimu, jo advokatas

kalba: mano klientas tiktai ákiðo rankà pro langà ir paëmë kelis daiktus. Paëmë jo ranka, o ne jis pats. Neteisinga nuteisti visà þmogø tik uþ jo kûno dalies nusikaltimà. Teisëjas atsako: gerai pastebëjote. Tada, vadovaudamasis jûsø logika, nuteisiu jûsø kliento rankà metams kalëjimo. Jûsø klientas gali atsëdëti kartu su ja, arba ne

- kaip jam labiau patinka.

Tada kaltinamasis nusiðypsojo ir padedamas advokato atsegë rankos protezà.--------------------------------------------------------------------------------

- Alio!

- Taip, klausau!

- Petraitá galima?

- Jis iðëjo!

- O ar greitai gráð?

- Na, gal po kokiø 2-3 mënesiø, o gal ir anksèiau!

- O kur að pataikiau?

- Á grieþto reþimo kolonijà!


--------------------------------------------------------------------------------

Sëdi kalëjime kiðenvagis, recidyvistas ir narkomanas. Nusibodo sëdëti, pradëjo kurti pabëgimo planus. Kiðenvagis: ´Gal pavogiam ið priþiûrëtojo raktus ir pabëgam?´ Recidyvistas: ´Baik, geriau uþmuðam priþiûrëtojus, pasiimam raktus, ginklus ir pabëgam.´ Narkomanas: ´Vyrai, geriau parûkom þolës ir iðskrendam!´--------------------------------------------------------------------------------

Amerikos teisme paskelbtas nuosprendis teroristui – 120 metø laisvës atëmimo!

Teisëjas nuteistajam:

- Nesigrauþk, mes ne biurokratai: atsëdësi tiek, kiek galësi...--------------------------------------------------------------------------------

Kalëjimo dvasininkas áëjo á kamerà pas vagá recidyvistà:

- Nenusimink, mano sûnau. Kai tave iðleis, að pasistengsiu tau padëti...

- Aèiû, tëve, bet tai – ne jums: vagystë – reikalas sudëtingas, reikia daug patirties ir ypatingo pasiruoðimo.--------------------------------------------------------------------------------

- Deðimt metø kalëjime sëdëjau su nebyliu.

- Ir uþ kà já, vargðelá, pûdë?

- Kad...áþeidþiamai grieþë dantimis!--------------------------------------------------------------------------------

Nuomoju jaukø kambará. Miesto centre. Langai á kiemà. Sutvirtintos durys ir langai. Geri kaimynai. Apsauga. Maitinimas tris kartus á dienà. Pasivaikðèiojimai lauke du kartus per dienà...

Rusijoje tėvas su sūnumi nusipirko moskvičių. Netrukus sugedo jo aušinimo sistema. Vyrai garaže ėmėsi taisyti. Tėvas paėmė instrukciją “Moskvičiaus remontas” ir sako:


- Va, sūnau, nuo šiol tai bus mūsų Biblija!


- Ne, tėti, nuo šiol tai bus mūsų “Kamasutra”...


--------------------------------------------------------------------------------

Sankryžoje į merso pasturgalį atsitrenkia zaporožietis, iš jo išlipa mirtinai persigandęs seniokas, o iš prabangaus BMW, kuris sustojęs merso priešakyje, išlipa naujasis rusas ir sako numodamas ranka: “Raminkis, seni, aš tą trantą mersą iš paskos tam ir tąsau, kad nekliudytų manojo bemvo...”--------------------------------------------------------------------------------

- Kodėl Rusijos erelis dviem galvom?

- Tokia jau šalis. Tenka dairytis į visas puses, kad kas nors ko nors nenukniauktų.--------------------------------------------------------------------------------

Rusijos valstybinis statistikos komitetas praneša, kad per praėjusį mėnesį vidutiniškai šalyje benzino kaina sumažėjo 0,7 procento. Litro tūris per tą patį laikotarpį sumažėjo 1,2 procento.--------------------------------------------------------------------------------

Rusijoje juokaujama: “Pas mus pats mažiausias Europoje pajamų mokestis nuo pačių mažiausių pasaulyje pajamų...”


--------------------------------------------------------------------------------

Važiuoja naujasis rusas nauju dideliu “Mersedesu”, gyvenimu patenkintas, atsipalaidavęs. Sustoja prie šviesoforo - ir tik “bumpt!” kažkas jam iš užpakalio. Išpuola iš mašinos - o ten sukriošusiame “Zaporožietyje” sėdi mažiukas senukas. Naujasis rusas: ´Nu, senas pyyyyyyyp, dabar man per visą likusį gyvenimą neišsimokėsi! Butą turi?´ Senukas: ´Turiu vieno kambario naujame rajone…´. Naujasis: ´Neužteks. Sodą turi?´, ´Turiu mažą medinį namelį 11 kilų už miesto…´, atsako senukas. ´Neužteks. Tai gal sūnų turi? Atidirbs man.´. Senukas: ´Turiu anūką.´. ´Gerai, - sako naujasis rusas. - Kviesk čia.´ Senukas paskambina. Po kelių minučių pagirsta ūžimas, ant gatvės nusileidžia malūnsparnis, iš jo išlipa vyrukas - kostiumėlis Versache, ant piršto deimantai - prieina prie senuko ir sako: ´Tai ką, seneli, vėl kažkoks gaidys į tave užpakaliu atsitrenkė?´

--------------------------------------------------------------------------------

“Naujojo ruso” dukrelė grįžta namo iš licėjaus, kur namų darbų uždavė parašyti pasakojimą apie neturtingą šeimą. Ji pradeda taip: “Gyveno kartą neturtinga šeima, mama ir tėtis buvo labai neturtingi, jų šoferis buvo dar neturtingesnis, sodininkas buvo labai neturtingas, o jų tarnaitė buvo visiškai neturtinga…”--------------------------------------------------------------------------------

Vienas “naujasis rusas” kitam pasakoja: - Klausyk brolyti, aš vesti sugalvojau.. - Nu ir ką? - Nu nusivedžiau nuotaką į kabaką, ten pasirodžiau iš pačios geriausios pusės: kabareto mergaites ištryniau raudonąja ikra, priverčiau saksofonistą išgerti litrą “Napoleono” tiesiog iš saksofono, o galiausiai “makarovu” sudaužiau visus veidrodžius. - Nu ir ką jinai? - Žinai, atsisakė tekėti…- Nu jo??? O koks motyvas?--------------------------------------------------------------------------------

Nusprendė “naujasis rusas” atiduoti sūnų į superelitinę mokyklą. Ateina jis į tą mokyklą pas direktorių, o šis ir sako: “Žinote, kad galėtume nustatyti jūsų sūnaus žinių lygį ir paruošti jam individualų mokymo planą, turiu jūsų sūnui užduoti keletą klausimų”. ”Nu gerai”, sako “naujasis rusas”. Taigi, direktorius ir klausia: “ Na, berniuk, kaip tavo vardas”. O tas, “Nežinau…” Direktorius: “O kiek tau metų?”. Vaikas: “Nežinau”… Direktorius: “O kas būsi užaugęs?” Vaikas: “Nežinau…” Direktorius ir sako: “Nu žinote, nors ir labai jus gerbiu, tačiau negaliu priimti jūsų sūnaus į mūsų mokyklą”. Naujasis rusas ir sako: “O gal mes rytoj dar kartą ateisime?” Direktorius leido. Kitą dieną direktorius vėl klausia: “Tai kaip tavo vardas?”. “Vasia”. “O kiek tau ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.