pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


wyciokaszzz.pep.zone

Blevyzgos


SZeksualinis Mikes pukuotuko gyvenimas


Mielieji! Ar jûs þinote, kokia baisi ir jaunajai kartai þalinga yra, atrodytø, tokia nekalta knygutë, kaip ´Pûkuotuko pasaulis´ (autorius A. A. Milnas). Tai dël jos rusai pralaimëjo karà Afganistane, dël jos sugriuvo TSRS, iðplito narkomanija, AIDS, prievarta rasiniu pagrindu. Taigi!
Mikë propaguoja klasikiná vyriðkajá ðovinizmà (vienintelë ´moteriðka´ figûra toje knygelëje tëra kengûra, kuri yra ne tik tipiðkas ´namø viðtos´ pavyzdys´, bet dar ir viena augina vaikelá, o tai reiðkia, jog, be abejo, buvo kieno nors iðnaudojama ir pamesta be lëðø pragyvenimui). Visi Pûkuotuko apmàstymai knygelëje daþniausiai lieèia Ðá Bei Tà, o ne klasiø kovà; Mikë nedirba, bet nepaisant to, namuose visada turi medaus.
Be to, ðioje knygoje galima áþvelgti tam tikrø homoseksualistiniø bruoþø. Pradësime nuo Jonuko. Pirmiasia jame pastebime lengvà, delikaèiai paspalvintà pirmapradþiu ´homo´ polinká á ekshibicionizmà. Pavyzdþiui, juk tai Jonukas praðo pasakoti jam istorijas apie Pûkuotukà tuomet, kai jis guli vonioje! Be to, Jonuko elgesyje áþvelgiami tam tikri sadistinio elgesio bruoþai: jis tempia Pûkuotukà laiptais aukðtyn uþ kojos, o meðkiuko galva tuo metu - tuk-tuk-tuk - ðokinëja per pakopas.
O dabar Parðelis: èia turime reikalà su tipiðku homoseksualinio elgesio pasireiðkimu. Prisiminkime tik, kaip jis laukë, kada pagaliau galës iðvysti þydras Jonuko petneðas... Net nesiklausë nieko, kas tuomet aplink buvo ðnekama! Ir jau anksèiau buvo nusprendæs, kad kai tik pamatys Jonukà, bûtinai ásitikins, ar tikrai tos jo petneðos tokios þydros ir átemptos, kaip jam pasirodë pirmà kartà.
Mikë Pûkuotukas galëtø bûti klasikinis ´pernelyg tingios seksui personos´ pavyzdys: juk tokie, kaip Pûkuotukas, tuðèiai laukia, kol Proga Seksui atsiras pati savaime - taip, kaip ant stalo atsiranda puodynës su medumi, kai ateina laikas nedideliam Ðiam Bei Tam,- o kai ta Proga taip ir
neprisirengia materializuotis, pasinaudoja paèia paprasèiausia ir lengviausia prieinama galimybe.
Visiðkai kitaip yra su Nulëpausiu; èia diagnozë skambëtø taip: nepilnavertiðkumo kompleksas plius toli paþengæs seksualinis fatalizmas, susijæs su kastracijos baime (uodega ðiuo atveju simbolizuoja vyriðkuosius lytinius organus, o jos praradimas - jø netekimà).
Triuðyje pastebime polinká á kraujomaiðà bei grupiná seksà (èia reikia turëti omenyje visus jo ´draugus ir giminieèius´, kurie, be to, visada dar pasirodo tik kartu!), taip pat ir pedofilijos pradmenis (jo manija virtusios Maþo paieðkos!).
Pelëda pasiþymi vadinamojo ´mëgstanèio pakalbëti erotomano´ simptomais (ðiek tiek teorijos, pora ámantriø posakiø, panaðiø á ´fellatio´ ar ´coitus interruptus´, o prie viso to - dar keletas istorijëliø, nugirstø ið bièiuliø, bei atitinkama mina).
Vienintelis Tigras elgiasi sàlyginai normaliai - tai tam tikras lengvabûdiðko, taèiau þavinèio pagyrûno - pleibojaus tipas, kuris tik ir ieðko progos nuvirsti ant ðono. Drauge Tigras demonstruoja ir tam tikrà pragmatizmà - juk visam laikui apsistojo Kengos bûste (apie jà jau
kalbëjome) ir gyvena su ja kaip katinas ant krosnies. Kartu auklëja jos prieauglá, kitaip tariant, kengûros ryðio su (kaip galima ásivaizduoti) Pasakotoju vaisiø.
Todël drástume reikalauti, kad ið mokyklø bibliotekø bûtø iðimta ði baisi ir klastinga knyga.

Kuo alus geriau uþ moteris?


Daug prieþasèiø, kodël alus geriau nei moteris:

Alumi gali mëgautis visà mënesá.
Alaus dëmës nesunkiai iðskalbiamos.
Alaus nereikia kviesti stiklui vyno ar pietums.
Alus visada palauks, paliktas maðinoje.
Kai alus iðivadëja, já ramiai iðpilate.
Alus niekada nevëluoja.
Pagirios praeina.
Alus nepavydi, kai paimate kità.
Alus nesiprieðina, nuplëðiant skardinës dangtelá.
Eidami á barà galite bûti tikras, kad gausite alaus.
Alui niekada neskauda galvos.
Padarius alaus, butelis nepraranda visos vertes ir já gali parduoti uþ kelis skatikus.
Alus nesukelia skandalo, gráþus á namus su aluèio kvapeliu.
Jei nepadauginsite ápildami alaus, visad bûsite ðvieþia galva.
Per vienà vakarà padare kelis alaus, nejausite kaltës jausmo.
Alus visada nueina ÞEMYN lengvai.
Alumi galite pavaiðinti draugus.
Alus visada drëgnas.
Visad þinote, kad pirmasis atkimðote alaus butelá.
Alus niekada nereikalauja lygiø teisiø.
Alus, áëjus á kambará, neatkreipia dëmesio.
Alø galima naudoti vieðoje vietoje.
Ðaltas alus - geras alus.
Alaus nereikia nuprausti, kad pasidarytø gero skonio.
Alus visada ateina partijomis po ðeðis.
Alus, já palikus, nesijauèia ´ðlapia vieta´.
Alus niekuo neuþkrës.
Alus visada kainuoja iki 15 litø.
Alus niekada nepaliks iðtroðkusio.
Kai vienas alus pasibaigia, iðkart atkemðate kità.
Alus rytà atrodo taip pat, kaip ir vakare.
Alus nesijaudina, kai kas nors uþeina.
Alus nereikalauja maudyti vaikus.
Alui neuþeina isterijos priepuoliai ir mëðlungiai.
Alus neturi motinos.
Alus neskaito moralø.
Alus neiðprotëja (kartà á mënesá).
Alus visada nuolankiai iðklauso ir niekada nesiginèija.
Alaus etiketës kas metai neiðeina ið mados.
Alus neverkðlena ir nezyzia, jis tik burbuliuoja.
Alus nesiskundþia tavuoju vairavimo bûdu.
Alui nesvarbu: riaugite ar knarkiate.
Alus niekada nekeièia savo nuomonës.
Alaus nesunku gauti.
Alus neverèia nuðienauti vejos.
Alus netempia kas savaitæ á baletà.
Alus neturi ðaltu rankø ar kojø.
Alus neturi virðsvorio.
Pakeitus alø, nereikia mokëti alimentø.
Alus niekada neiðleis visø pinigø.

JEI DAR KYLA ABEJONIØ, tai maþai alaus iðgërëte.....

Gydytojo - kompiuterasto patarimai


Kl.: ´Man 14 metø, að esu mokinys. Praðau, padëkit man! Visi mano draugai sako, kad modemas turi bûti maþiausiai 9600, o mano - tik 2400. Su tëvais apie tai að nedrástu kalbëtis: jie labai grieþti. Ar tai patologija? Patarkite, koks turi bûti normalus modemas.´
Ats.: Èia nëra jokios patologijos. Tokiu atveju norma - viskas, kas jums teikia malonumà bendraujant, kas jums patinka. Atsiminkite, daug kas priklauso nuo jûsø. Að þinau daug atvejø, kai þmogus su 1200 modemu iðdarinëdavo tokius dalykus, kokie jo kaimynui (kurio modemas, beje, buvo 14400) net neprisisapnuodavo. Kitas reikalas, jei pas suaugusá þmogø modemas ne didesnis kaip 300 - skubiai kreipkitës pas gydytojà.


Kl.:´Mano vardas Nastia, rudená að eisiu á 8 klasæ. Man neramu, kad mano kietasis diskas labai maþas. Ar yra galimybë kaip nors já padidinti? Klasëj mergaitës ið manæs juokiasi...´
Ats.:Tai visiðkai nejuokinga. Labai daug þmoniø susiduria su ðia problema. Laimei, ðiuo metu jau yra labai daug bûdø tai áveikti. Kiekvienas turi savo privalumus ir savo trûkumus. Kà pasirinkti - jûsø reikalas. Tik neuþmirðkite pasitarti su specialistu.


Kl.: ´Jums raðo Miða, ðiuo metu tarnaujantis armijoj. Prieð tris metus að pradëjau uþsiiminëti ´Microsoft Office´, ir iki ðiol ðitu uþsiimu. Kelis kartus bandþiau mesti, bet nieko nesigavo. Ko gero, að iðkrypëlis ir silpnavalis. Greitai gráðiu namo - o kaip draugams á akis paþiûrët?´
Ats.: Nesijaudinkit, tam nëra jokiø prieþasèiø. Tai visai normalus reiðkinys, ðá etapà praeina dauguma. Kai kuriais duomenimis, iki 85% vyrø tuo uþsiiminëjo arba iki ðiol tuo uþsiima. Paprastai po kaþkiek laiko tas praeina. Aiðku, jeigu jûs tuo uþsiimate kelis kartus per dienà, priedamas iki iðsekimo- reikia psichiatro pagalbos.


Kl.: ´Mes su vyru kiekvienà penktadiená darom visos informacijos rezervinæ kopijà. Man labiau patinka Bernuilli kartridþai, o vyrui - 1.2Gb magnetooptiniai diskai. Kuris ið mûsø yra teisus?´
Ats.: Jûs abu teisûs. Kiekvienas turi savo áproèius, savo idealus. Todël ir vienas, ir kitas poþiûris turi teisæ egzistuoti. Mano patarimas - darykite tai daþniau.


Kl.: ´Pirmà vestuviø naktá mes su þmona pabandëm instaliuoti Windows 95, bet mums nieko neiðëjo. Gal mes kuo nors sergame? Patarkite, kur mums kreiptis?´
Ats.: Svarbiausia - nesijaudinti. Neiðëjo pirmà kartà - pabandykite vël. Nebijokit eksperimentuoti, jums tikrai pasiseks. Uþdekite þvakes, ájunkite tylià raminanèià muzikà ir pirmyn. Atminkite: daugiau kaip 1 000 000 þmoniø turëjo tuos paèius nemalonumus, kaip ir jûs. O kiek dar su jais susidurs?


Kl.: ´Kà tik ásigijau naujà kompiuterá. Kaip suþinoti, ar að pirmas juo naudojuosi, ar ne?´
Ats.: Tai visiðkai nesvarbu. Svarbiausia - rasti tarpusavio supratimà.


Kl.: ´Kaip teisingai ástatyti 3.5´ diskelá?´
Ats.: Paprastai jis imamas deðine ranka ir ádedamas á atitinkamo dydþio skylæ maþdaug á 6 pirðtø gylá. Jeigu jûs kairiarankë - galite tai daryti ir kaire ranka, tai nedraudþiama. Galite pabandyti tai atlikti su lûpø arba ðlaunø pagalba - tai áneð ávairovës á kasdienybæ.


Kl.: ´Kai að buvau pirmoje klasëje, prie manæs ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.