pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


wyciokaszzz.pep.zone

Lietuviski keiksmazodziai

„Meilûs“ þodeliai

Bybys
Durnius
Debilas
Mulkis
Ðmikis
Vëpla
Pyderas (tik vyrui)
Subinkiðys (tik vyrui)
Kurva (tik moteriai)
Kekðë (tik moteriai)
Praskëstuolë (tik moteriai)
Varvasnukis
Subingalvis
Kiauðingalvis
Nuopisa
Nuosmauka
Makðtilaiþa
Smaukalas (tik vyrui)
Snarglius
Myþnius
Ðiknius
Pislius
Pirdþius
Oþys
Gaidys
Þàsinas
Asilas
Avinas
Musës ðikna
Uodo bybis
Pydero pëdkelnë
Gaidy tu nedakruðtas
Kuily tu (ne)kastruotas
Áþeidimai

Kraèiau ant tavæs
Kratyk ið èia
Smaukyk ið èia
Èiulpk bybá
Ðikau ant tavo tëvo kapo
Nusièiulpk
Iðsipisk ðiknà
Apsiðik nugarà
Apsiðik galvà
Apsiðik staèias
Apsiðik aukðtielninkas
Buèiuok kumelei devinkæ
Nusiimk skiauteræ
Myþk prieð vëjà – gurkðná gausi
Papisk utelæ ant butelæ
Ðik britvom
Ðik á butelá
Èiulpk ðûdà
Myþk pyzdon
Uostyk Vincà
Ðauk briedá
Ðliauðk tarybiniais vamzdþiais
Ásikàsk á stuburà
Kasyk sliekui paþastis
Elniaragá tau á subinæ
Valgyk deðrà
Ðûdas ne sviestas... (áþeidimas kaunieèiams).
Palinkëjimai

Kad tave ðikantá sutrauktø
Kad tu ðiktum á maiðelá
Kad tau eþys kelnëse iðdygtø
Kad Tau Bybys ant pado uþaugtø, ir kai norëdamas myþti turëtum batus nusiauti.
Kad tau skëtis pilve iðsiskleistø
Kad tave zuikiai iðpistø
Kad tau bybys nupûtø
Kad tu priðiktum kepuræ stovëdamas
Kad tau birka karotø 10 metø kaip ðlapia virvë
Kad tavo vaikai pieðtuku grindis daþytø
kad tau besmaukant zalupa ðvitriniu popierum virstø
Kad tave burbuliukas
Kad tau razinkà susuktø
Kad tu turëtum milijonà, ir jo tau neuþtektø daktarams sumokëti
Iðtiktukai

Velniop!
Ðûdas!
Velnias!
Kibeni-mat
Jadryðtvaj rogës
Vieðpatie aukðtielninkas
Jëzau Marija

Istoriniai lietuviðki keiksmaþodþiai

Lietuviðkuose keiksmaþodþiuose susipina ávairiø laikotarpiø liaudies pasaulëþiûros elementai. Juose rasime senojo pagoniðkojo tikëjimo liekanø ir krikðèionybës ávaizdþiø. Keiksmø forma ávairuoja pagal juose iðreiðkiamà piktumo laipsná., bet daþniausia piktas keiksmo turinys paverèiamas juoku.

Kad tu iðtintum, kaip avilys
Eik (tu) á peklà autø skalbti
Eik (tu) kialëms uodegas mazgoti
Po ðimts geguèiø
Tu parðo koja uþpakalinë
Tu ðuns kumpi
Eik ðunø ðukuot
Suk tave devynios
Kad tau kiaurai iðeitø
Kad tau lieþuvis kuolu atsistotø
Kad tave dryþi paraliai
Kad tave per krûmus
Kad tave pypkës galas
Kad tave vilkai uþpjautø
Kad tave zuikis subadytø
Kad tavo kakta nupliktø - ant pakauðio kuodas liktø
Kad tavo kojos iðkliðtø ir pakauðis atsikiðtø
Kad tu balomis nueitum
Kad tu kiaurai þemæ prasmegtum
Kad tu negautum në pekloj vietos
Kad tu staugdamas nueitum
Kad tu suruktum
Kad tu susitrauktum kaip naginë
Lásk tu vabalo blauzdon
O tu parðakoji
Tu gyvate raudonoji
Þalèio koja pastaroji

Abelis – þioplys.
Achujienas – labai geras (vietoj ðio þodþio siûlytume vartoti lietuviðkesná „pimpalinis“).
Agurkas – policininkas.
Alkaðas – girtuoklis.
Ampulë – dviejø litrø (ar panaðios talpos) plastikinis butelis.
Ant danties – oraliniu bûdu.
Ant ledo – prasta situacija, kebli padëtis (pvz.: draugai mane paliko ant ledo – draugai mane paliko vienà keblioje padëtyje).
Ant smûgio – 1) be pasiruoðimo (ant smûgio iðlaikyti egzà – iðlaikyti egzaminà nesiruoðus) 2) nelabai norint.
Apipisti – apvogti.
Apsiforminti – 1) iðgerti alkoholio prieð einant á diskotekà 2) prisigerti.
Apsimesti ðlanga – apsimesti nesuprantanèiu.
Apsineðti – apsvaigti nuo alkoholio.
Apsirûkæs – apsvaigæs nuo rûkomøjø narkotikø.
Apsiðikti – nepateisinti pasitikëjimo, prastai atsiskleisti.
Apsukos – alkoholio stiprumas (laipsniais).
Apþeltutë – moters tarpukojis.
Ardytis – vaidinti labai svarbø, kiðtis á reikalus, kuriø nesupranti.
Arkliðkas – labai didelis.
Atkalti – smarkiai primuðti.
Atsipaipalioti – atsigauti (po iðgertuviø, ir pan.)
Atsipisti – palikti, atsiriboti. Atsipisk – eik velniop.
Ausinukas – neðiojamas muzikos grotuvas su ausinëmis („Walkman“ ir pan.).
Babkës – pinigai.
Badytis – vartoti (leidþiamus á venà) narkotikus.
Bajeris (vok.) – pokðtas. Ant bajerio – 1) juokais. 2) nesistengiant.
Baksas (angl., rus.) – JAV doleris.
Balerûnas – gëjus.
Balta – degtinë.
Bambalis – plastikinis 2 litrø (ar panaðios) talpos butelis.
Barakas – studentø bendrabutis.
Bardaèiokas (rus.) – daiktadëtis, lentynëlë daiktams susidëti automobilyje (siûlytume vartoti lietuviðkesná terminà Ðiukðlynëlis).
Barðkintis – lytiðkai santykiauti.
Basas – neturintis në skatiko kiðenëje.
Basta (it.) – pabaiga, galas.
Batai – nelaimë, bëda, blogai.
Benderis – studentø bendrabutis (t.p. barakas).
Be ryðio – nesàmonë.
Bièas – vaikinas.
Bybys – 1) vyro lytinis organas 2) mulkis, idiotas (tik apie vyrà).
Bybá dëti – nekreipti dëmesio, ignoruoti (t.p. dëti skersà).
Bybys þino – neþinia (Sutrumpintai BBZ).
Bimbalas – automobilis „BMW“.
Blemba – suðvelnintas rusiðko keiksmaþodþio variantas.
Blet (rus. kekðë) – Ðnekamojoje kalboje vartojama ne tiesiogine reikðme, o kaip áterpinys, skirtas uþpildyti kalbos pauzes arba iðreikðti neigiamus jausmus.
Blin (rus. blynas) – nekaltas pakaitalas rusiðkam keiksmaþodþiui. Daþniausiai vartojama kuo nors nusivylus.
Blondinë – nestokojanti moteriðkø formø, taèiau stokojanti smegenëliø, ðviesiaplaukë patikli naivuolë arba nimfomanë.
Bomþas (rus.) – elgeta, benamis, apskurëlis, valkata (kilmë: rusiðkos frazës „be nuolatinës gyvenamosios vietos“ sutrumpinimas).
Britva (rus.) – sportinis motociklas.
Brodas – Gedimino prospektas Vilniuje (dabartinis jaunimas ðio þodþio nebesupranta).
Broma (lenk.) – arka (tarp dviejø namø).
Budulis – bukagalvis, visas problemas kumðèiais sprendþiantis idiotas (kilmë: nuo TV laidos „Orbita“ herojaus Budulio vardo).
Buferiai – krûtys.
Bujoti – linksmintis, kvailioti.
Bulka – automobilis „Audi 80“.
Bumèikas – techno ar kitokia bumsinti muzika.
Chaliava (rus.) – uþ dykà, nemokamas daiktas.
Chaltûra (rus.) – 1) bet kaip, nekokybiðkai pagamintas daiktas 2) papildomas darbas
Chaltûrðèikas (rus.) – 1) nekokybiðkai, kaip papuola dirbantis asmuo 2) asmuo, turintis papildomà darbà.
Chebra – draugø ar ðiaip paþástamø bûrys.
Chronius – alkoholikas.
Chujovas (rus.) – blogas, sunkus, nelaimingas, vargingas, nepasisekæs (siûlytume vartoti lietuviðkesná „bybingas“).
Chuligankë – automobilis BMW 3.
Cigaretë su slankiojanèiu filtru – bybys (vyro lytinis organas) – t.p. su odiniu filtru.
Ckant – taip sakant (ðá þodá sukûrë V.Adamkus)
Cvekas – automobilis Honda Civic.
Èiki – puiku, ðaunu, nepriekaiðtinga.
Èiukèia – 1) neiðmanëlis, þioplys 2) azijietis
Èiulpis – automobilis „Volkswagen Passat“.
Èiulpti – oraliðkai patenkinti (vyrà).
Èiurka – azijietis (kinas, japonas, uzbekas ir pan.)


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.