pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


kutza
zanniatsumthang.pep.zone

ZYO/ZMP, ZCF DING DAAN

Seminar OnZanniat Youth
Organization (ZYO) / Zanniat
Mino Pawlkom (ZMP)
13th June 2008
Aizawl, Mizoram-796001, India
He Seminar ah ZYO/ZMP kin kul
zia reltlang ai, kin zavekin
lungkhim hnak in Dt. 13th June
2008 2:30pm ah Pu Ro Za Thang
inn (X-Mininster C.Chawngkunga
Building, Dawrpui Venthar),
Aizawl ah ding pan ii.
Cen ZYO/ZMP Office Bearers palai
(4) le Executive Members (E.C)
panga (5) ruat dun hnak nai i
sing. O.B te heh ZYO/ZMP Kaihruai
tuh daan bawn ben fangin
nemnghet hnak le a kul bangin
E.C member dang le Advisors te
ril tuh lai ii.
Office Bearers (O.B):
1. Secretary – Salai Ram Lian
Mawi (B-a) Mob:
+91-9862726561
2. Assistant Secretary – Salai Van
Sum Ling (C.Vana) Mob:
+91-9862365568
3. Treasurer – Salai Zam Luai
(Zama) Mob: +91-9436788991
4. Finance – Mai Khim Hlen Mob:
+91-9436193800
Executive Members (E.C):
Salai Tluang Kip Thang (Thangte)
Salai Ling Khar
Salai San Tho
Salai Ral Za Awng
Mai Shalom

_

Zanniat ram mawiruaitu
khangthar mino te in
Mah awmhmun Tten in kin ram
tleu/mawi/par ruai thil i sing.
Lungkhat le thin khat neu in
pertlang tuh in ning sawmtlang
ing.
Khangthar Mino te veksen
pakhat le pakhat hua/cim dung
lo neu in
Itthnak ri kho ruai amam hang
nga sing.
Kin awm hmun tlang te dang rih
khal selai
Pumkhat thotho i sing .
Pi le Pu sanlai ah khua khat le
khua khat ral dun khal selai
Kin khangthar san ah tu Itthnak
khung kau ruai amam in kut
awngzawm in feh tlang nga
hang sing.
Thinkhat le lungkhat neu ai na
kin pertlang thil tuh hnak in ram
dang tlangdang ah awm khal
sing khaw pertlang thil thotho i
sing. Kin pertlang thil tuh hnak ai
kin huikhawm tu ber pa khat tu
Pawlkom neu nai ben Tten sing
lai pha ngai tuh ii.Pawlkom neu
kin nai i fang tu lungrual ngai in
pertlang thil tuhi i sing.cia man
tun ai kin pawlkom nai hnak sun
neu Zanniat Youth Organization-
Zanniat Mino Pawlkom(ZYO- ZMP)
heh kin awm hmun khua le ram
Tten ah nai/ding ben tlang sing
lai ti ning sawn i hiam ii.
Tun ai hemi pawlkom kin nai/
ding zo hmun khua le ram te ……
1.Aizawl. lairawnpazama@
yahoo.in
2.Delhi. chincakuat@gmail. com
3.Malaysia. thianrouklian@
gmail.com
hmun thum ah nai zo i sing.
He mi pawlkom neu nai/ding ben
tuh ai khua ruathnak naiben tu
awm i le sing khaw tun ai a awm
cia te hmun ah report pe in ding
tlang tum Tten nga sing.
Ram le Miphun Ittu
Zam Luai Thang………………. Aizawl


ZYO-ZMP Delhi dingdan &
Election
Zanniat Youth Organizatin
(ZYO)/ Zanniat Mino Pawlkom
(ZMP)
Delhi-Chapter
Zanniat te lungrual hnak tuh le
hmailam Zanniat ram le miphun
hrang khawruathnak thawn
29th May 2008 nia ah Zanniat
Youth Organization (ZYO)/
Zanniat Mino Pawlkom (ZMP) ding
hnua fangin, Draft Consitution
Committee te in ZYO hruai duun
tuh daan reltlang ben ai 17th
Aug 2008 nia ah a hnia lam
bangin mipui thawn thurel
tlanghnak le hruaitu ril hnak
(Seminar & Election) nai i sing.
Thupui : Seminar & Election on
Zanniat Youth Organization (ZYO)
A Nia : 17th Aug 2008
A Hmun : Pa Khen te inn hlun,
Asalatpur, New Delhi
1st Session: Seminar
Salai Phun Za Ngo (Ngo Ngo) in
kaihruai ai, Pu Hrang Vung
sawngen hnak thawn pan ii.
Saya Salai Thawng Za Thang in
Pathian thu rel hnak caan com
hmang hnua fangin, ZYO kin pan
daan te, ZYO kin kul hnak thu
pawl pawlkom sawmtu te in
mipui hnen ah thu rel hnak nai
ai, mipui lam in khai thu fiang lo
hnak le rel hiam hnak caan
thawn hmang tlang ii.
2nd Session: Election
Hruaitu ril hnak heh Pa Tuan Ling
le Saya Salai Thawng Za Thang te
in kai hruai ii. Mipui daih hnak mi
15 hming lang hnua fangin, ZYO
Delhi hrang mi 7 ril ii. Mipui lam
in hruaitu te pervo ril lo ai mipui
ril hnak mi 7 te sawn in pervo
zem dun hnak lungkhim tlang ii.
ZYO Delhi Chapter Term
hmasaber konghoitu naitu te tu
a hnia ai baning rilhnak nai ii:
ZYO-Delhi Chapter O.B & E.C
Members
1. Secretary : Salai Tluang Kip
Thang (Thangte)
2. Assistant Secretary : Salai Ngin
Za Pum (Papum)
3. Treasurer : Mary Thawng Nei
Kim
4. Finance : Salai Phun Za Ngo
(Ngo Ngo)
5. E.C Member : Salai Thang Ling
(Pa Ling)
6. E.C Member : Salai Val Ling
Thang (Val Ling)
7. E.C Member : Mai Sui Hnem
Mawi (Hnem Hnem)
ZYO-ZMP, Malaysia Hampan
Daan
ZANNIAT MINO PAWLKOM
(ZMP) / ZANNIAT YOUTH
ORGANIZATION (ZYO)
Malaysia ah kontin pan?
Delhi ah Zanniat Mino Pawlkom
ding hang i ti thu hnak Salai
Thian Ro Lian in ling fangin
Malaysia lamah khai kon tin ding
ve thil a sing tih ruahnak nei ii.
A hmasa berah Salai Cung Ling
sawm ai thuruatdun hnak nei
hmasa ii. Malaysia din hmun ah
tu LCF Kohhran hruaitu Upa Sang
Nei Thang sawm hmasa se lei
phatuhi tin ruat tlang ii. Upa Sang
Nei Thang thawn pawn dunhnak
leh thuruat tlang hnak nei ii.
Meeting sawmhnak a hmasa ber
bawn tuhin a hnia lam bangin
thu thanhnak nei i sing.
ZANNIAT MIPUI HNEN AI
THUTHANHNAK LE SAWMHNAK
Kin Zanniat nu le pa, u le nau
pawl zavek hnen ah,
A hmasa berah Zanniat Mino
aiawhin hnuk ning sat i ing.
Atu tianah kin Zanniat te heh
hmun khat, miphum khat neu le
thinlung khat neu in kong hoi
dun lai lo lek ilo in a pan tu khai
nai lai lo i sing. Ciamanin kinmah
songin Zanniat miphun khangso
thil hnak tuh le mi in kin kihzah
tuh hnak tian din hmunah ding
ben lai lo i sing.
Ram hmun cang ai Zanniat te
lungrual hnak tuh le kin ram le
miphun humhim le khangso
hnak tu ruat hnak in Zanniat
Mino te in a ham pan kul thu ruat
hnak thawn Dt. 29th May 2008 ni
ah Delhi ah Zanniat Mino
Pawlkom (ZMP)/Zanniat Youth
Organization (ZYO) ding zo ii ai,
Dt. 13 June 2008 ni ah Aizawl,
Mizoram ah khai ZMP/ZYO ding
hang i.
Ciamanin kin Malaysia ai om
Zanniat te khai Zanniat Mino in
hmai hoi pan hnak tuh in, ahnia
ai mino te in kin Zanniat miphun
pui huapin Mino Pawlkom pakhat
dingtuh heh pha ngai ii tin
ruathnak nei tlang i sing. Cia
manin he mi thu thawn pehzom
in a hnia lam ai hmun le caan ah
Zanniat Mino hmuah hmuah
tawk dun hnak le thu
ruattlanghnak nei tuhin ning
sawm i ing. Ning veksenin hleng
ben lo ta in khai khua pakhat in
palai pahnih tal kin tel pui ben
teng teng tuhin ning sawm i ing.
A Ni : 3rd August
2008 (Sunday)
A Caan : 3:00 PM
A Hmun : FCC Quarter
Vum
Ning sawmtute:
S/L
Hmin
Khua Contact No.
1. Salai Thian Ro Uk
Lian Taungphila
017-3677282
2. Pa Sang Nei
Thang Zul Tu
016-6577526
3. Pa Za
Uk Ral
Um 012-2910561
4. Pa Van Biak
Thang Si
Ta 016-9796803
5. Salai Zong Lian Nun
Tho Taungphila
016-3788733
6. Salai Cung
Ling Hai
Khawl 017-3481522
7. Salai Tha Zun
Piang Khum
Zing 016-3070676


Zanniat Christian Fellowship
(Delhi)
ZCF (Delhi)
Motto: Kho Ngaiin Ding Tu Ih
(1Kor 15:58)
2007 kum panin Delhi ah Zanniat
Christian Pawlkom (ZCP)
committee lo ding ai, 2009 panin
hla khat vaikhat khawmhnak nai
tlang ai Delhi ai um kohhran le
kohhran ai tel lo te khai veksen
in Pathian thangphat tlang thil
tuh le kilkhawldun tuh tianin
khawruathnak thawn 18
December 2009 ni ai Zanniat
Christian Fellowship (ZCF) tiin a
hlan ai ZCP hnak a hming thleng
ii. Cetin 3 January 2010 nia panin
khawmhnak nai ai, pastor le
pawlupa te thawn ZCF ding ii.
2010 kum ZCF (Delhi) konghoitu
te:
Executive Committee:
1. Saw Za Thang (President)
2. Ram Hngak (Vice President)
3. Tluang Kip Thang (Secretary)
4. Ral Za Awng (Asst Secretary)
5. Thang Nawn (Treasurer)
6. Thian Za Uk (Finance
Secretary)
7. Lian Kim (Asst Treasurer)
8. Dai Lo Thang
9. Lal Ro Sang
10. Ngin Za Pum (Auditor)
11. Thawng Tin Lian
Advisors:
Van Ling
Thian Awng
Pastors:
Rev Run Hnin (Senior Pastor)
Thuah Za Thil (Asst Pastor)
Women Department:
Dr Naomi (Chairman)
Mary Thawng Nai Kim (Secretary)
Youth Department:
Val Ling Thang (Chairman)
Pa Awi (Secretary)
Sunday School Department:
Thuah Za Thil (Superintendant)
Mission Department:
Rev Run Hnin
Thuah Za Thil
Education Departmet:
(tawlrel teng ii)

ZCF
Zanniat Christian Fellowship heh
Zanniat mi umhmun khua le ram
ah Pathian thu thawn kin
miphun le ram ca kilkhawldun
hnak tuh ah poimawh maanin a
ramcang hmun ah ding rianro ii.
Tun dinhmun ah ZCF dinghmun
te tu:
1. ZCF (Aizawl)
2. ZCF (Delhi)

source : http://www.zanniat.com


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.